[Báo Thể thao & Văn hóa] Nước ion kiềm giàu Hydro cho người luyện tập thể thao