[TCBC] Lễ ra mắt máy tắm onsen Nhật Bản thương hiệu Fuji Smart